Monthly Archives: november 2018

Algemene Ledenvergadering vrijdag 7 December 2018

Enige kennisgeving

Uitnodiging aan de leden van voetbalvereniging PPSC tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden in de kantine van PPSC op vrijdag 7 december 2018 aanvang 20.30 uur.

 

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststelling van de notulen vorige vergadering d.d. 8-12-2017
 5. Bespreking jaarverslag 2017-2018
  – Algemeen
  -Wedstrijdsecretariaat
  -Jeugdcommissie
  -Zaalvoetbalcommissie
 6. Bespreking jaarverslag Penningmeester en jaarrekening 2017-2018
 7. Bespreking Kascommissie 2017-2018
 8. Bespreking voorstel tot goedkeuring jaarverslag Bestuur en Jaarrekening 2017-2018.
  (goedkeuring strekt het bestuur tot decharge over 2017-2018)
 9. Vaststelling begroting en contributies 2018-2019
 10. Verkiezing Kascommissie 2018-2019
 11. Aftreden penningmeester.( Monique Bronwasser stelt zich niet langer verkiesbaar, Andre Putters stelt zich kandidaat).
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Walking Football Schiedam

Ter promotie van het Walking Football in Schiedam vindt op vrijdagmiddag 23 november een minitoernooi wandelvoetbal plaats op het voetbalterrein van PPSC.

Naast andere wandelvoetbalteams uit de regio worden belangstellenden uit Schiedam en omgeving uitgenodigd om kennis te maken met wandelvoetbal. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om ook meteen deel te gaan nemen met een van de aanwezige teams.

De wandelvoetballers van PPSC doen vooraf een conditietest waaraan ook geïnteresseerde Schiedammers mee kunnen doen. Na drie maanden volgt een herhalingstest waarmee bepaald kan worden in hoeverre de conditie verbeterd is. De conditietest staat onder leiding van een erkende fysiotherapeut.

Programma

13.00 uur: Ontvangst met koffie en start van de conditietest

14.30 uur: Aanvang minitoernooi Walking Football Schiedam

 
14.30 uur:
14.50 uur:
15.10 uur:
Veld 1
PPSC- Hillegersberg
Excelsior M – PPSC
Stormvogels – PPSC
Veld 2
Excelsior M – Stormvogels
Hillegersberg – Stormvogels
Excelsior M – Hillegersberg

(PPSC neemt deel met twee teams. Een team onder de naam Stormvogels)

15.30 uur: Derde helft
17.00 uur: Afsluiting

Voor nadere inlichtingen: Wim Meijboom 0622937078 of Peter Bax 0624791747