Enige kennisgeving

Uitnodiging aan de leden van voetbalvereniging PPSC tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden in de kantine van PPSC op vrijdag 7 december 2018 aanvang 20.30 uur.

 

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststelling van de notulen vorige vergadering d.d. 8-12-2017
 5. Bespreking jaarverslag 2017-2018
  – Algemeen
  -Wedstrijdsecretariaat
  -Jeugdcommissie
  -Zaalvoetbalcommissie
 6. Bespreking jaarverslag Penningmeester en jaarrekening 2017-2018
 7. Bespreking Kascommissie 2017-2018
 8. Bespreking voorstel tot goedkeuring jaarverslag Bestuur en Jaarrekening 2017-2018.
  (goedkeuring strekt het bestuur tot decharge over 2017-2018)
 9. Vaststelling begroting en contributies 2018-2019
 10. Verkiezing Kascommissie 2018-2019
 11. Aftreden penningmeester.( Monique Bronwasser stelt zich niet langer verkiesbaar, Andre Putters stelt zich kandidaat).
 12. Rondvraag
 13. Sluiting