Algemene Ledenvergadering vrijdag 8 december2017
Enige kennisgeving
Uitnodiging aan de leden van voetbalvereniging PPSC tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden in de kantine van PPSC op vrijdag 8 december 2017 aanvang 20.30 uur.

Agenda
– Opening door de voorzitter
– Ingekomen stukken
– Vaststelling van de agenda
– Vaststelling van de notulen vorige vergadering d.d. 25-11-2016
– Bespreking jaarverslag 2016-2017
– Algemeen
– Wedstrijdsecretariaat
– Jeugdcommissie
– Zaalvoetbalcommissie
– Bespreking jaarverslag Penningmeester en jaarrekening 2016-2017
– Bespreking Kascommissie 2016-2017
– Bespreking voorstel tot goedkeuring jaarverslag Bestuur en Jaarrekening 2016-2017. (goedkeuring strekt het bestuur tot decharge over 2016-2017)
– Vaststelling begroting en contributies 2017-2018
– Verkiezing Kascommissie 2017-2018
– Rondvraag
– Sluiting