Enige kennisgeving

Uitnodiging aan de leden van voetbalvereniging PPSC tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden in de kantine van PPSC op vrijdag 13 december 2019 aanvang 19.30 uur.

 

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststelling van de notulen vorige vergadering d.d. 7-12-2018
 5. Bespreking jaarverslag 2018-2019
  – Algemeen
  -Wedstrijdsecretariaat
  -Jeugdcommissie
  -Zaalvoetbalcommissie
 6. Bespreking jaarverslag Penningmeester en jaarrekening 2018-2019
 7. Bespreking Kascommissie 2018-2019
 8. Bespreking voorstel tot goedkeuring jaarverslag Bestuur en Jaarrekening 2018-2019.
  (goedkeuring strekt het bestuur tot decharge over 2018-2019)
 9. Vaststelling begroting en contributies 2019-2020
 10. Verkiezing Kascommissie 2019-2020
 11. Rondvraag
 12. Sluiting